Heeft uw bedrijf al een RI&E?

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een in de arbowet genoemd middel ter bevordering van veiligheid en gezondheid van werknemers. Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werknemers.

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. 

In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. 

In de RI&E moet een plan van aanpak (PVA) worden opgenomen, waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen; dit is wettelijk verplicht. Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij bespreken gezamenlijk de mogelijkheden.