Veiligheids- en Ontruimingsplannen

Veiligheids- en Ontruimingsplannen

Voor ieder bedrijf is het raadzaam om een ontruimingsplan op te stellen, eventueel geïntegreerd in een bedrijfshulpverleningplan en uitgebreid met een ontruimingsplattegrond.

Na het uitvoeren van de basis Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en het samenstellen van het plan van aanpak, wordt er actie ondernomen om de aanwezige risico’s weg te nemen of te verminderen. Er worden procedures opgesteld, maatregelen getroffen en er wordt gezorgd voor persoonlijke bescherming. Nadat alle acties zijn ondernomen blijven de restrisico’s over. De gevolgen van de restrisico’s worden bestreden met de inzet van adequate bedrijfshulpverlening.

Voor ieder bedrijf is het raadzaam om een ontruimingsplan op te stellen, eventueel geïntegreerd in een bedrijfshulpverleningplan en uitgebreid met een ontruimingsplattegrond. In het plan staat beschreven hoe het bedrijf moet worden ontruimd en worden de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfshulpverleners met betrekking tot de melding, alarmering en communicatie benoemd. Safety Company Drenthe BV stelt het ontruimingsplan voor u op volgens de richtlijn NEN 8112. Daarnaast is de aanwezigheid van een calamiteitenplan verplicht voor alle ondernemingen in Nederland!

Het ontruimingsplan kan worden aangevuld met beleidszaken op het gebied van bedrijfshulpverlening en taken, voor bedrijfshulpverleners hoe te handelen in geval van ongevallen en andere incidenten. Dit wordt het Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) genoemd. In aanvulling op bovenstaande plannen kan een masterplan – het Bedrijfsnoodplan – opgesteld worden. Dit is vooral bedoeld voor grotere organisaties die over managementsystemen beschikken, eventueel met meerdere vestigingen.

Wij hebben ervaring met het maken van RI&E’s voor onder andere zorg- en welzijnsorganisaties, horecagelegenheden, onderwijs, industrie, kantoororganisaties, vastgoed, etc. in het verzorgen van:

  • Ontruimingsplannen (NEN 8112)
  • Ontruimingsplattegronden (NEN 1414-1:2019 nl)
  • Bedrijfshulpverleningsplannen (NEN 8112)
  • Beheercontracten